КОНТЕКСТ


Темповете на развитие на биоикономиката не са равномерни в различните части на Европа, като държавите "умерени иноватори" изостават. Това може да е резултат от недостатъчното познаване на потенциала на биоиндустрията в тези държави, включително на механизмите за подкрепа. Но е свързано също и със слабата информираност за тези държави в ЕС, както и за политиките, които не отчитат техните специфики.

ЦЕЛИ


CELEBio осигурява информация относно потенциала от биобазираните дейности в Централна Европа, подходящи за местните икономики, околна среда и общество, чрез:

Описание и идентифициране на биобазираните сектори на икономиката и веригите за създаване на стойност;

Установяване на потенциала за устойчива биомаса;

Разработване на Национални планове за действие;

Идентифициране на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;

Организиране на събития и работни срещи в областта на биоикономиката.

ПРОЕКТ


Централноевропейската мрежа на лидерите в биоикономиката (CELEBio) има за цел да улесни създаването и разпространението на промишлени биобазирани дейности в шест държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Това трябва да стане чрез разработване на планове за действие, базирани на научни доказателства и данни и чрез изграждане на мрежи от заинтересовани страни.


ПОСЛАНИЦИ НА БИОИНДУСТРИЯТА
И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ


Искате ли да знаете повече за нашата мрежа от национални представители?
Присъединете се към Програмата за посланици на биоиндустрията!:

Георги Стефанов
Ръководител практика „Климат и Енергия“
WWF България
Гр. София, бул. Цар Борис
III – 19Б, Ет. 4, ПК 1612
gstefanov@wwf.bg
www.wwf.bg

Последвайте нашите национални страници на CELEBio във Facebook:
CELEBio България

Експертна група на CELEBio в Linkedin:
CELEBio - Централноевропейска мрежа на лидерите в биоикономиката

Изпрати съобщениеНовини


March 20, 2020

WEBINARS: “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”

25 March, 01 April, 08 April, 15 April 2020. The partnership of CELEBio project is pleased to invite you to a series of four thematic webinars on “Shaping the innovation ecosystem for the Bioeconomy”. Co-organized by the BBI JU funded projects LIFT, UrBioFuture, CELEBIO, in collaboration with BIOVOICES, Biobridges and the European Bioeconomy Network, the webinars aim to provide recommendations and Actionable Knowledge for quadruple helix stakeholders. The four thematic webinars will take place every Wednesday from the 25 of March 2020 and are expected to stimulate the discussion toward the BBI JU Info day (22 April 2020 https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020), though […]
January 17, 2020

CELEBio website

The Central Europe Leaders in Bioeconomy (CELEBio) is designed to facilitate the creation and expansion of industrial bio-based activities in six countries of Central, East and South East Europe with fact-based information, the elaboration of evidence-based Action Plans and networking. 

Новини във Facebook


Error: No posts available for this ID


КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ


Общ потенциал на биомасата в тонове (измерен в килотон сухо вещество) през 2020 г. в България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Република Словакия, Словения (Източник: S2BIOM - потенциал за биомаса)

40,670 т

Гори

(основен добив от горските стопанства, ливади и вторични горски остатъци)

27,734 т

Земеделие

(първични остатъци от нивите и от подрязване на трайните насаждения)

1,647 т

Остатъци от обработка на земеделски хранителни продукти

(напр. костилки от кайсии, череши, маслини, остатъци от винопроизводство, зърнени трици, оризови люспи)

5,057 т

Биобазирани и дървесни отпадъци

(след използването им от потребителите)

10,119 т

Специално засадени многогодишни култури

(в непродуктивни обработваеми земи)
parallax background

ВЪЗДЕЙСТВИЕ


CELEBio осигурява:

Научнообосновани доклади за наличния потенциал и устойчиво ползване на биомасата;
Списък на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;
Национални планове за действие, изготвени въз основата на научни данни;
Възможност за работа в мрежа;
Национални представители, предоставящи достъп до информацията за възможностите в биоиндустрията (Програма за изграждане на Посланици на развитието на биоиндустрията).

ПАРТНЬОРСТВОТО