КОНТЕКСТ


Темповете на развитие на биоикономиката не са равномерни в различните части на Европа, като държавите "умерени иноватори" изостават. Това може да е резултат от недостатъчното познаване на потенциала на биоиндустрията в тези държави, включително на механизмите за подкрепа. Но е свързано също и със слабата информираност за тези държави в ЕС, както и за политиките, които не отчитат техните специфики.

ЦЕЛИ


CELEBio осигурява информация относно потенциала от биобазираните дейности в Централна Европа, подходящи за местните икономики, околна среда и общество, чрез:

Описание и идентифициране на биобазираните сектори на икономиката и веригите за създаване на стойност;

Установяване на потенциала за устойчива биомаса;

Разработване на Национални планове за действие;

Идентифициране на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;

Организиране на събития и работни срещи в областта на биоикономиката.

ПРОЕКТ


Централноевропейската мрежа на лидерите в биоикономиката (CELEBio) има за цел да улесни създаването и разпространението на промишлени биобазирани дейности в шест държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Това трябва да стане чрез разработване на планове за действие, базирани на научни доказателства и данни и чрез изграждане на мрежи от заинтересовани страни.


ПОСЛАНИЦИ НА БИОИНДУСТРИЯТА
И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ


Искате ли да знаете повече за нашата мрежа от национални представители?
Присъединете се към Програмата за посланици на биоиндустрията!:

Георги Стефанов
Ръководител практика „Климат и Енергия“
WWF България
Гр. София, бул. Цар Борис
III – 19Б, Ет. 4, ПК 1612
gstefanov@wwf.bg
www.wwf.bg

Последвайте нашите национални страници на CELEBio във Facebook:
CELEBio България

Експертна група на CELEBio в Linkedin:
CELEBio - Централноевропейска мрежа на лидерите в биоикономиката

Изпрати съобщение


Новини във Facebook


Error: No posts available for this ID


КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ


Общ потенциал на биомасата в тонове (измерен в килотон сухо вещество) през 2020 г. в България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Република Словакия, Словения (Източник: S2BIOM - потенциал за биомаса)

40,670 т

Гори

(основен добив от горските стопанства, ливади и вторични горски остатъци)

27,734 т

Земеделие

(първични остатъци от нивите и от подрязване на трайните насаждения)

1,647 т

Остатъци от обработка на земеделски хранителни продукти

(напр. костилки от кайсии, череши, маслини, остатъци от винопроизводство, зърнени трици, оризови люспи)

5,057 т

Биобазирани и дървесни отпадъци

(след използването им от потребителите)

10,119 т

Специално засадени многогодишни култури

(в непродуктивни обработваеми земи)
parallax background

ВЪЗДЕЙСТВИЕ


CELEBio осигурява:

Научнообосновани доклади за наличния потенциал и устойчиво ползване на биомасата;
Списък на заинтересованите страни в областта на биоикономиката;
Национални планове за действие, изготвени въз основата на научни данни;
Възможност за работа в мрежа;
Национални представители, предоставящи достъп до информацията за възможностите в биоиндустрията (Програма за изграждане на Посланици на развитието на биоиндустрията).

ПАРТНЬОРСТВОТО